tory/Screenplay/Direction:- Dibya,
DOP:- Akshay Kumar Nayak,
Starring:-Bunty R Samal & Hiteisha,
Cast:- Bapi, Gudu & Team,
Music:- Asad Nizam,
Lyrics:- Tapu Nayak,
Singer:- Bunty R Samal
Producer:- Bunty R Samal,
Choreographer:- Saamba